Home Privacy- en Cookie Statement
 

Privacy- en Cookie Statement

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Ford Twente vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Ford Twente draagt er zorg voor dat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, en dat passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen. In dit privacy beleid informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Ford Twente houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1. Wat doen wij met uw persoonsgegevens

Ford Twente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of onze producten heeft aangeschaft en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ford Twente respecteert uw privacy en beschermt de persoonsgegevens die u met ons deelt.

Ford Twente verwerkt de onderstaande persoonsgegevens:

• NAW gegevens
• Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
• Geboortedatum
• Geslacht
• Klantnummer (ID)
• Financiële (facturerings-)gegevens
• Inkomstengegevens in geval van aanvraag van een financiering c.q. (private) lease overeenkomst
• Inschrijving KvK nummer in geval van een zakelijke transactie

Ford Twente verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

• Identificatienummers van de overheid (BSN) waar wettelijk verplicht/toegestaan
• Documentnummer rijbewijs
• Plaats uitgifte
• Datum afgifte
• Pasfoto op basis van toestemming

Daarnaast verwerkt Ford Twente in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of met het verlenen van een dienst aan u de volgende gegevens die als persoonsgegevens gekwalificeerd kunnen worden:

• Chassisnummer en model van uw voertuig
• Technische gegevens over uw voertuig
• Kenteken van uw voertuig
• Onderhoudshistorie van uw voertuig
• Eigendomshistorie van uw voertuig (tenaamstellingsgegevens)
• Verzekeringspolis in geval van herstel schade
• Andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst

Als u gebruik maakt van diensten van Ford Twente of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening (afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt) de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

• Gegevens die betrekking hebben op uw (rand)apparatuur, zoals MAC-adres, IP-adres of ander nummer
• Uw communicatievoorkeuren en instellingen
• Gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over u opstellen aan de hand van uw consumptiegedrag (bijvoorbeeld: de frequentie waarmee u een aankoop doet of dienst afneemt)
• Surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies (zie ook hier onder Cooking verklaring)
• Klanttevredenheidsgegevens
• Betaalhistorie

2. Verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Ford Twente hun persoonsgegevens verwerkt zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en als hij gegrond is zullen wij de informatie van de minderjarige verwijderen.

3. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegeven vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

• Toestemming
• Uitvoering van een overeenkomst met u
• Wettelijke verplichting
• Vervulling van een taak van algemeen belang
• Gerechtvaardigd belang van Ford Twente of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, debiteurenbewaking , juridische zaken en intern beheer.

4. Waarom wij persoonsgegevens nodig hebben

Ford Twente verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

• Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke, bedrijfsonderdelen en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden.

• Het verwerken van gegevens ten behoeve van het uitvoeren van (schade)reparatie en onderhoud aan voertuigen.

• Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling.

• Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het afnemen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening, die van bedrijfsonderdelen en die van de importeur of fabriek, het afhandelen van klachten en verzoeken.

• Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot onze groep behorende bedrijfsonderdelen of servicepartners om proactief contact met u op te nemen in het kader van voertuiggebreken of –storingen, of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices.

• Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren.

• Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma.

• Het naar u versturen van aanbiedingen of andere commerciële berichten en het voeren van directe marketingcampagnes.

• Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen.

• Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten.

• Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie.

• Het bieden van diensten op het internet, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten.

• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.

• Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen

• Het kunnen aanbieden van een proefrit of anderszins tijdelijk beschikbaar stellen van een voertuig c.q. fiets. Hierbij kunnen wij u vragen zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en/of wanneer noodzakelijk maken wij een afgeschermd kopie van uw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort voor de duur van het gebruik van het voertuig c.q. fiets. Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken om aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag.

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld telefonisch of in correspondentie.

5. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Ford Twente zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld of voor naleving van wettelijke verplichtingen. Wij hebben een bewaartermijnbeleid waarin wij bepalen hoe lang gegevens bewaard mogen worden. Als u meer informatie wenst over deze termijnen en de wijze van toepassing, neem dan contact op via de genoemde contactgegevens onderaan deze pagina.

6. Delen met derden

Ford Twente biedt producten en diensten op het gebied van het kopen, huren, leasen, aanpassen, onderhouden en repareren van personenauto’s en bedrijfswagens. Om u deze producten en diensten aan te kunnen bieden, werken wij samen met diverse externe partners (zoals importeurs, taxateurs, verzekeraars, RDW, RDC, etc.). Indien het voor het uitvoeren van onze dienstverlening nodig is uw persoonsgegevens met onze externe partners te delen, dan eisen wij dat zij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij dat doen. Ford Twente deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen:

• Het beoordelen en accepteren van u als (potentiële) klant en het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten betreffende de producten en diensten van Ford Twente en andere overeenkomsten die daar nauw mee samenhangen.

• Het uitvoeren van analyses voor het ontwikkelen en verbeteren van onze website, producten en diensten.

• Het uitvoeren van marketingactiviteiten waarbij wij en onze advertentienetwerken u advertenties tonen.

• het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij verkopen nooit uw gegevens aan derde partijen.

7. In kaart brengen website bezoek

Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als u geen cookies wenst, kun u die weigeren. Voor meer details over het gebruik van cookies verwijzen wij naar ons cookie statement hieronder.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk insturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. Ford Twente zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn op het verzoek. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

9. Beveiliging en bescherming van gegevens

Ford Twente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en past passende maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo veel mogelijk tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze receptie via telefoonnummer 050 541 1552 of stuur een e-mail naar [email protected]. Ford Twente heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

10. Kloppen uw gegevens niet of heeft u andere vragen?

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen? U kunt uw verzoek of vraag richten aan:

Ford Twente
Textielstraat 48
7575 CA Oldenzaal
Tel. 0541 571 620
E-mail. [email protected]

11. Wijziging van het privacy statement

Deze versie van het privacy statement is gedateerd mei 2018 ter voldoening aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation). Wij raden u aan het privacy statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Cookie verklaring

Ford Twente maakt gebruik van “cookies”. Een cookie is een kleine tekst, die door uw browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies maken het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Ook het goed functioneren van de zoekmachine valt hieronder. Daarnaast worden cookies gebruikt om het gedrag van de bezoekers van de website te analyseren en hun voorkeuren te onthouden.

1. Accepteren van cookies

U kunt de cookies op onze site accepteren door in de cookiemelding, die u onderaan de pagina ziet bij het eerste gebruik van onze site, op Ok te klikken.

2. Welke cookies gebruikt Ford Twente ?

Wij gebruiken cookies om de Ford Twente websites eenvoudiger in gebruik te maken en om de websites en onze producten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften.

Functionele of noodzakelijke cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat onze websites goed werken. Deze maken het onder andere mogelijk om occasions te zoeken en uw voorkeuren op te slaan.

Analyserende cookies
Ford Twente gebruikt Google Analytics om te meten hoe onze websites gebruikt worden en heeft Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht. Denk hierbij aan aantallen bezoekers, bezochte pagina’s en duur van het bezoek. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Wij maken geen gebruik van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Ford Twente en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Ford Twente heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Ford Twente geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit, verbetering en ontwikkeling van fordtwente.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Als u het script van Google Analytics wilt blokkeren op alle websites die deze gebruiken dan kunt u hier een 'opt-out' plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van websites die Google Analytics gebruiken.

Social media cookies
Via onze websites kunt u informatie delen op social media, zoals Facebook, YouTube, Twitter en LinkedIn. Deze cookies zorgen ervoor dat dit werkt. Daarnaast kunnen we u met deze cookies relevante informatie bieden via andere websites. Klik hier om meer informatie te krijgen over de cookies die door Facebook worden geplaatst.

Advertentiecookies
Ook op websites van derden kunt u onze advertenties tegenkomen. Om deze promoties en advertenties relevant te houden maken wij gebruik van cookies. De advertentiecookies maken het mogelijk dat:

• We kunnen bijhouden welke advertenties u al hebt gezien
• We kunnen bijhouden hoe vaak u een advertentie al heeft gezien
• We kunnen voorkomen dat u steeds dezelfde te zien krijgt
• We kunnen bijhouden of u op de advertenties klikt
• We uw online surf- en zoekgedrag kunnen combineren ongeacht van welk apparaat u gebruik maakt
• We door het combineren van deze kenmerken uw advertentie-interesse vaststellen en de advertenties die we aan u tonen op websites van derden hierop kunnen afstemmen

Heeft u verder nog vragen of verzoeken over het cookiebeleid van Ford Twente dan kunt u contact opnemen met:

Ford Twente
Textielstraat 48
7575 CA Oldenzaal
Tel. 0541 571 620
E-mail. [email protected]


Maart 2019, versie 1.1

 
3
 
sluiten